Online prihláška
Svoju účasť potvrďte prosím vyplnením a odoslaním tejto prihlášky.
Osobné údaje
Titul (nepovinné)

Meno

Priezvisko

Emailová adresa

Mobil (nepovinné)

Meno pôvodného účastníka

Profesijné údaje
Povolanie

ID v komore

Názov pracoviska

Adresa

Mesto

PSČ

Stravovanie
Informujte nás prosím, na ktoré dni si prajete zabezpečiť stravu.
22. septembra
23. septembra
Druh špeciálnej stravy

Ste vegetarián alebo máte potravinovú intoleranciu? Informujte nás prosím, aby sme pre vás mohli zabezpečiť vhodnú stravu.
Ubytovanie
Poznámka

Do poznámky prosím uveďte meno spolubývajúceho.
Nepeňažné plnenie
Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. I) zákona o dani z príjmov a zdaní zrážkovou daňou podľa platného zákona (predpokladaná výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia). Doklad o nepeňažnom plnení Vám bude vystavený pri preberaní kreditov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR), platným od 25. 5. 2018.
Pred odoslaním prihlášky si prosím dôkladne skontrolujte vyplnené údaje. Potvrdenie prihlášky bude odoslané na emailovú adresu uvedenú v prihláške.